Phosphorus Ligands

SC11295 | 2-Di[3,5-bis(trifluoromethyl)phenylphosphino]-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min.

1160861-60-8

SC11295

2-Di[3,5-bis(trifluoromethyl)phenylphosphino]-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min.

SC11383 | (S)-(-)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-(1-methylethyl)-4,5-dihydrooxazole

148461-14-7

SC11383

(S)-(-)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-(1-methylethyl)-4,5-dihydrooxazole

SC11618 | Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine

550373-32-5

SC11618

Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine

SC11666 | (R)-2-(Diphenylphosphino)-1-phenylethanaminium tetrafluoroborate

SC11666

SC11666

(R)-2-(Diphenylphosphino)-1-phenylethanaminium tetrafluoroborate

SC11197 | N-Phenyl-2-(di-t-butylphosphino)indol

740815-37-6

SC11197

N-Phenyl-2-(di-t-butylphosphino)indol

SC11571 | (R)-1-(Diphenylphosphino)-2-amino-3-methylbutane

SC11571

SC11571

(R)-1-(Diphenylphosphino)-2-amino-3-methylbutane

SC11650 | (1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)-1,2-diphenylethylaminium tetrafluoroborate

SC11650

SC11650

(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)-1,2-diphenylethylaminium tetrafluoroborate

GC10076 | Cyclohexyldiphenylphosphine

6372-42-5

GC10076

Cyclohexyldiphenylphosphine

SC11258 | (R)-(+)-2,2'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl

137219-86-4

SC11258

(R)-(+)-2,2'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl

SC11532 | 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene

13991-08-7

SC11532

1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene

SC11549 | 2-(Di-i-propylphosphino)ethylamine

1053657-14-9

SC11549

2-(Di-i-propylphosphino)ethylamine

SC11181 | 2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane

246158-59-8

SC11181

2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane