Phosphorus Ligands

GC10102 | Bis(diphenylphosphino)methane

2071-20-7

GC10102

Bis(diphenylphosphino)methane

GC10094 | Benzyldiphenylphosphine

7650-91-1

GC10094

Benzyldiphenylphosphine

SC11618 | Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine

550373-32-5

SC11618

Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine

SC11299 | 2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min.

1070663-78-3

SC11299

2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2'-4'-6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, min.

GC10076 | Cyclohexyldiphenylphosphine

6372-42-5

GC10076

Cyclohexyldiphenylphosphine

SC11357 | (S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)[(1R)-1-phenylethyl]amine

422509-53-3

SC11357

(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)[(1R)-1-phenylethyl]amine

SC11119 | Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine

121898-64-4

SC11119

Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine

SC11083 | Tri-i-propylphosphine

6476-36-4

SC11083

Tri-i-propylphosphine

GC10130 | 2-Dicyclohexylphosphino-2'-(N,N-dimethylamino)biphenyl

213697-53-1

GC10130

2-Dicyclohexylphosphino-2'-(N,N-dimethylamino)biphenyl

SC11461 | (R)-(-)-1-[(R)-2-(2'-Diphenylphosphinophenyl)ferrocenyl]ethylbis(di-3,5-trifluoromethylphenyl)phosphine

387868-06-6

SC11461

(R)-(-)-1-[(R)-2-(2'-Diphenylphosphinophenyl)ferrocenyl]ethylbis(di-3,5-trifluoromethylphenyl)phosphine

SC11408 | (R)-(+)-1-{(R)-2-[2'-Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphinophenyl]ferrocenyl}ethylbis(di-3,5-trifluoromethylphenyl)phosphine

494227-30-4

SC11408

(R)-(+)-1-{(R)-2-[2'-Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphinophenyl]ferrocenyl}ethylbis(di-3,5-trifluoromethylphenyl)phosphine

SC11563 | (1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine

341968-71-6

SC11563

(1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine