OLED

OL10142 | 1,1'-BINAPHTHYL

604-53-5

OL10142

1,1'-BINAPHTHYL

OL10079 | 2-Biphenylboronic acid

4688-76-0

OL10079

2-Biphenylboronic acid

OL10004 | 1-BroMo-N-phenylcarbazole

1333002-37-1

OL10004

1-BroMo-N-phenylcarbazole

OL10156 | 9-Bromophenanthrene

573-17-1

OL10156

9-Bromophenanthrene

OL10020 | 9-(2-BroMo-phenyl)-9H-fluorene

902518-11-0

OL10020

9-(2-BroMo-phenyl)-9H-fluorene

OL10118 | Triisopropyl borate

5419-55-6

OL10118

Triisopropyl borate

OL10042 | 9-(2-naphthalenyl)-3,6-DibroMo-9H-carbazole

1221237-83-7

OL10042

9-(2-naphthalenyl)-3,6-DibroMo-9H-carbazole

OL10148 | 1-Bromo-4-nitrobenzene-D4

350820-19-8

OL10148

1-Bromo-4-nitrobenzene-D4

OL10012 | 3,6-DIPHENYL-9H-CARBAZOLE

56525-79-2

OL10012

3,6-DIPHENYL-9H-CARBAZOLE

OL10034 | 5,7-Dihydro-7,7-dimethyl-indeno[2,1-b]carbazole

1257220-47-5

OL10034

5,7-Dihydro-7,7-dimethyl-indeno[2,1-b]carbazole

OL10157 | 2-bromobenzo[9,10]phenanthrene

19111-87-6

OL10157

2-bromobenzo[9,10]phenanthrene

OL10135 | 1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene

14862-52-3

OL10135

1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene