Benzene&Biphenyl

OL10149 | 1,1':2',1''-Terphenyl, 3-bromo-3',4',5'-triphenyl-

872118-06-4

OL10149

1,1':2',1''-Terphenyl, 3-bromo-3',4',5'-triphenyl-

OL10146 | 4-Bromobiphenyl

92-66-0

OL10146

4-Bromobiphenyl

OL10138 | 4,4'-Diiodobiphenyl

3001-15-8

OL10138

4,4'-Diiodobiphenyl

OL10127 | 2-Bromofluorobenzene

1072-85-1

OL10127

2-Bromofluorobenzene

OL10135 | 1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene

14862-52-3

OL10135

1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene

OL10150 | 2,2'-DIBROMOBIPHENYL

13029-09-9

OL10150

2,2'-DIBROMOBIPHENYL

OL10147 | 1-Bromo-2-nitrobenzene

577-19-5

OL10147

1-Bromo-2-nitrobenzene

OL10139 | 4,4'-Diiodo-2,2'-Dimethylbiphenyl

69571-02-4

OL10139

4,4'-Diiodo-2,2'-Dimethylbiphenyl

OL10128 | N-[1,1'-Biphenyl]-4-Yl-N-(4-BroMophenyl)-9,9-DiMethyl-9H-Fluoren-2-Amine

1246562-40-2

OL10128

N-[1,1'-Biphenyl]-4-Yl-N-(4-BroMophenyl)-9,9-DiMethyl-9H-Fluoren-2-Amine

OL10136 | 3-Iodobiphenyl

20442-79-9

OL10136

3-Iodobiphenyl

OL10151 | 2-Bromoiodobenzene

583-55-1

OL10151

2-Bromoiodobenzene

OL10148 | 1-Bromo-4-nitrobenzene-D4

350820-19-8

OL10148

1-Bromo-4-nitrobenzene-D4